รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ,ทิศตะวันตก,ทิศใต้แชร์บทความนี้